Phương thức giao & nhận

Phương-pháp gửi hàng: qua Bưu-điện Canada

- Bằng đường bộ, thuỷ: 10 ngày trong Canada; 21 ngày đi Mỹ và 6 tuần đi Âu-châu và 10 tuần đi các nước khác. 

- Bằng máy bay: 3 ngày trong Canada; 5 ngày đi Mỹ và 7 ngày đi các nước khác. 

Hàng đã gửi đi không nhận trả hay đổi

Trở lại
Copyright © 2021 làng văn